Saturday, 10 December 2011

Winners Of BHARAT RATNABHARAT RATNA AWARD WINNERS (NAME AND YEAR)

1. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan (1954)
2. Dr. Chandrasekhara Venkata Raman (1954)
3. Mr. Chakravarti Rajagopalachari (1954)
4. Dr. Mokshgundm Viveswrya (1955)
5. Shri Jawaharlal Nehru (1955)
6. Dr. Bhagwan Das (1955)
7. Pt. Govind Ballabh Pant (1957)
8. Dr. Donde Keshav Karve (1958)
9. Mr. Purushottam Das Tandon (1961)
10. Dr. Bidhan Chandra Roy (1961)
11. Dr. Rajendra Prasad (1962)
12. Dr. Zakir Hussain (1963)
13. Dr. Pandurang Vaman Kane (1963)
14. Shri Lal Bahadur Shastri (1966)
15. Mrs. Indira Gandhi (1971)
16. Vrahgiri Mr. Venkata Giri (1975)
17. Mr. Kumaraswamy Kamaraj (1976)
18. Mother Teresa (Agnes Bojaxhiu Teresa) (1980)
19. Shri Acharya Vinoba Bhave (1983)
20. Khan Abdul Ghaffar Khan (1987)
21. Sylvia Mrudur Mr. Ramachandran (1988)
22. Dr Nelson Rolihlahla Mandela (1990)
23. Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar (1990)
26. Rncodji Morarji Desai (1991)
24. Sardar Vallabhbhai Patel (1991)
25. Mr. Rajiv Gandhi (1991)
27. Mr. Satyajit Ray (1992)
28. Mr. Maulana Abul Kalam Azad (1992)
29. Mr. Jahangir Ratanji Dadabhoy Tata (1992)
30. Gulzari Lal Nanda (1997)
31. SMT. Aruna Asaph, Ali (1997)
32. (Dr.) Mr. Park Avul Janulbdin Abdul Kalam (1997)
33. Mrs. Shanmukawadivu Subbulakshmi, Madurai (1998)
34. The Minister, S. (1998)
35. Pandit Ravi Shankar (1999)
36. Lok Nayak Jayaprakash Narayan (1999)
37. Popular Gopinath Bordoloi (1999)
38. Professr Amartya Sen (1999)
39. Ustad Bismillah Khan (2001)
40. Ms. Lata Dinanath Mangeshkar (2001)
41. Pandit Bhimsen Joshi (2008)
No comments:

Post a Comment