Friday, 9 December 2011

Our 28 States and State Capital

List of states and its associated capital


Our 28 States
State Capital
Andhra Pradesh
Hyderabad
Arunachal Pradesh
Itanagar
Assam
Dispur
Bihar
Patna
Chhattisgarh
Raipur
Goa
Panaji
Gujarat
Gandhi Nagar
Haryana
Chandigarh
Himachal Pradesh
Shimla
Jammu & Kashmir
Srinagar and Jammu
Jharkhand
Ranchi
Karnataka
Bengaluru
Kerala
Thiruvananthapur
Madhya Pradesh
Bhopal
Maharashtra
Mumbai
Manipur
Imphal
Meghalaya
Shillong
Mizoram
Aizwal
Nagaland
Kohima
Odhisa
Bhubaneswar
Punjab
Chandigarh
Rajasthan
Jaipur
Sikkim
Gangtok
Tamil Nadu
Chennai
Tripura
Agartala
Uttarakhand
Dehradun
Uttar Pradesh
Lucknow
West Bengal
Kolkata

Don't forget to leave a comment :-)

No comments:

Post a Comment